• Een diamanten verlovingsring. Twee liefdeharten.
  Een prachtig voorstel.
 • Niets schreeuwt luider of zendt uw liefde helemaal naar de wereld
  als een diamanten verlovingsring. IT zegt en meer.
 • Vind jouw perfecte
  verlovingsring
 • Voor een spetterende bruiloft
 • Deze oorbellen zullen zeker hoofden draaien en vangen
  uit de kamer van elke vrouw die ze draagt.
 • Ontwerp met een art deco-tintje.
  Multi-functioneel, onze hangers kunnen worden gedragen
  op verschillende manieren, waardoor creativiteit daarin mogelijk is
  die ze dragen.
 • Deze armbanden zullen zeker een statement maken
  gedurfd maar ook stil.
 • tot - 60%

KLANTENSERVICE

klant sce

KLANTENSERVICE

Ik wil je bedanken voor de efficiëntie die je hebt getoond bij het verzenden van mijn bestelling voor een diamanten ring die op tijd arriveerde. Ik heb het certificaat van echter niet ontvangen 

VEILIG BETALEN

secu betaling

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. PREAMBULE

SARL DIRECTGLOBE GROUPE brengt sieraden en andere sieradenproducten op de markt via haar website die toegankelijk is op www.diamant-anvers.com (hierna de Site genoemd).

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op de site en het gebruik ervan en worden geïmplementeerd als onderdeel van het sluiten van een verkoop op afstand via de site.

Deze algemene voorwaarden kunnen op de site worden bekeken. Bovendien kan een versie in .pdf-formaat worden gedownload en / of afgedrukt door elke gebruiker van de site, deze versie is beschikbaar op de site.

Deze AV zijn in alle opzichten in overeenstemming met de vereisten voor verkoop op afstand en in het bijzonder de bepalingen die in deze context zijn voorzien door de artikelen L. 111-1, L. 113-3 en L. 121-18 en volgende. . In het geval van dwingende wettelijke bepalingen die door het heden worden weggelaten of tegengesproken, zullen de bovengenoemde dwingende wettelijke bepalingen worden toegepast in het kader van elke verkoop en / of dienst die tussenkomt via de Site.

Er wordt aan herinnerd dat de SARL DIRECTGLOBE GROUPE geen telefonische werving van klanten of prospects uitvoert. Bijgevolg zijn de bepalingen van de consumentenwet die van toepassing is op huis-aan-huisonderzoek, in het bijzonder de artikelen L. 121-21 en volgende en L. 121-27 van de consumentenwetgeving, niet van toepassing op transacties die onder deze AV vallen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen:

het bedrijf DIRECTGLOBE GROUPE,

Limited Liability Company (SARL) met een kapitaal van 7.500 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 504, met hoofdkantoor gevestigd te 466 Avenue du Maine, 111 Parijs, in persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger (hierna de Vennootschap genoemd),

et

elke volwassen natuurlijke persoon die online op de Site gebruikt, raadpleegt en bestelt (hierna te noemen de Klant).

 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE AV

Deze AV zijn bedoeld om de rechten en plichten van de partijen bij de verkoop van goederen en diensten die op de Site worden aangeboden, te verduidelijken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en diensten die op deze site worden afgesloten.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1369-1 van het Burgerlijk Wetboek, kunnen deze AVV door elke persoon die de Site bezoekt, worden bewaard door middel van een computeropname en kunnen ze ook worden afgedrukt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zolang ze op de site verschijnen. Ze kunnen daarom op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder specifieke informatie aan de klant, door het bedrijf worden gewijzigd. Klanten worden daarom uitgenodigd om regelmatig de AV te raadplegen, en in ieder geval vóór elke aankoop op de Site.

In het geval van een aankoop door een klant, zijn de van toepassing zijnde AV die online zijn op de dag van aankoop op de site. In het geval dat deze AV na de datum van wijziging of verwijdering van de Site toegankelijk blijven voor het publiek via andere websites of op enige andere manier, zijn ze echter niet langer afdwingbaar tegen het Bedrijf.

Door een verkoopcontract op afstand aan te gaan met het bedrijf via de site, aanvaardt de klant uitdrukkelijk, onherroepelijk en zonder voorbehoud al deze algemene voorwaarden.

 1. IDENTIFICATIE VAN DE AUTEUR VAN DE AANBIEDING EN NUTTIGE GEGEVENS

Iedereen die contact wil opnemen met het bedrijf beschikt over de volgende contactgegevens en middelen:

DIRECTGLOBE GROUPE / Klantenservice

Website Diamond-anvers.com

Postadres: 149 Avenue Du Maine - 75014 Parijs

Telefoon: 08 00 90 46 03/01 77 47 51 21 - fax: 08 00 90 46 03

E-mail: contact@diamant-anvers.com

 1. Informatie met betrekking tot PRODUCTEN EN DIENSTEN

Alle informatie met betrekking tot alle producten en diensten die op de site worden aangeboden, is beschikbaar op de site. Deze informatie voldoet aan de vereisten die worden opgelegd door de geldende wettelijke en reglementaire teksten en in het bijzonder door de artikelen L. 111-1 en L. 113-3 van de consumentenwet en door het ministerieel besluit van 3 december 1987 betreffende consumenteninformatie op prijzen.

De aangeboden producten hebben ter indicatie de volgende kenmerken:

 • naam van het betrokken product
 • denominatie
 • aard en details van componenten
 • gewicht van stenen en metalen
 • hoeveelheid
 • couleurs
 • bijzondere eigenschappen.

Waar van toepassing, worden de methoden en adviezen voor gebruik voor elk van de producten die op de Site worden aangeboden, aangegeven in de beschrijving van het betreffende product of uiterlijk bij levering van het betreffende product.

Een klant heeft de mogelijkheid om aanvullende informatie te verkrijgen door contact op te nemen met de klantenservice op de coördinaten die zijn aangegeven in artikel 3 hierboven.

Alle presentatiedocumenten, foto's, grafieken, etc. van de producten op de site zijn slechts indicatief en vallen in dit opzicht niet onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf.

Alle artikelen die door het bedrijf te koop worden aangeboden in overeenstemming zijn met de Nederlandsee regelgeving.

 1. KWALITEIT EN OORSPRONG VAN PRODUCTEN
  1. VERKLARING

Alle diamanten die op de Site worden besteld, worden geleverd en vergezeld van een certificaat van echtheid of expertise en / of een nauwkeurige beschrijving inclusief een uniek referentienummer vastgesteld door een van de onafhankelijke internationaal erkende edelsteenlaboratoria.

Elke geslepen diamant die door de site wordt verkocht, kan daarom vergezeld gaan van een laboratoriumrapport van de volgende organisaties:

 • GIA (Gemmologisch Instituut van Amerika) - www.gia.edu
 • EGL (Europees Gemmologisch laboratorium) - www.eglreports.org
 • AGS (American Gem Society) - www.agslab.com
 • IGL (Internationale Gemologische Laboratoria) - www.igl-labs.com

VOORZICHTIGHEID : de aandacht van de klant wordt gevestigd op eventuele verschillen in praktijken en analyses die door elk van deze laboratoria worden uitgevoerd als onderdeel van hun certificering met betrekking tot de kwaliteiten van de stenen. Deze verschillen kunnen met name prijsverschillen verklaren in de sieraden en diamanten die op de site te koop worden aangeboden.

Voor aanvullende of vergelijkende informatie in dit verband, worden klanten uitgenodigd om contact op te nemen met de klantenservice en / of om rechtstreeks informatie te verkrijgen van deze certificeringsinstanties of een andere diamantprofessional.

In elk geval zijn de certificatie-instellingen die door het bedrijf zijn geselecteerd voor de verkoop van deze producten op de site, het onderwerp van internationale erkenning. Hun respectieve bekwaamheid en kwaliteit van certificering kan daarom niet worden betwist bij de Vennootschap, die van plan is elke verantwoordelijkheid in dit opzicht af te wijzen.

Bovendien, met betrekking tot elke behandeling die voorkomt op een juweel of steen: in overeenstemming met decreet nr. 2002-65 van 14 januari 2002 met betrekking tot de handel in edelstenen en parels, edelstenen, organische materialen, gekweekte parels en fijne parels die, naargelang het geval, een behandeling hebben ondergaan door bestraling, laser, kleurstof, oppervlaktediffusie, vullen, eventueel als een restanten van een warmtebehandeling, van kleurloze vreemde stoffen gestold in de uitwendige holtes die breuken in reflectie vertonen zichtbaar met een vergrootglas 10 keer vergroting, of door een andere laboratoriummethode die hun uiterlijk, kleur of zuiverheid wijzigt, moeten vergezeld gaan van een informatieblad met een beschrijving van de toegepaste behandelingen, anders dan de praktijken vermeld in artikel 3 van het besluit, hun effecten en de te nemen voorzorgsmaatregelen bij het onderhoud van steen, organisch materiaal of de parel die voorafgaand aan de verkoop ter beschikking van de consument wordt gesteld en vervolgens wordt teruggestuurd naar hem met de factuur.

Krachtens het voornoemde decreet van 14 januari 2002 worden klanten geïnformeerd door verbinding te maken met de site dat bepaalde edelstenen mogelijk het onderwerp zijn geweest van traditionele lapidaire praktijken, door gebruik te maken van kleurloze vloeistoffen en verwarming, en dat de parels in staat zijn geweest om onderworpen aan witwassen.

  1. EEN POLITIEBOEK BIJHOUDEN

In overeenstemming met de wet (in het bijzonder volgens een circulaire van 22 juli 2010), moet het bedrijf de aankopen, verkopen, ontvangsten en leveringen van edelstenen en edelstenen die het via zijn site aan zijn klanten ter beschikking stelt, in een register inschrijven.

In dit verband kunnen de identiteit en het adres van de personen die voorwerpen in edele metalen hebben verkocht, evenals de materialen, hun aard, het aantal, het gewicht, de titel, de oorsprong, de datum van binnenkomst en vertrek van deze materialen en werken worden ingeschreven in dit register met de naam "Politieboek".

Nieuwe en gebruikte werken om welke reden dan ook moeten in dit register worden ingeschreven in overeenstemming met de artikelen 537 en 538 van het Algemeen Belastingwetboek.

In overeenstemming met artikel 56J sexdecies van bijlage IV bij de Algemene Belastingwet, kan dit register worden opgesteld op papier (kant van het register en geparafeerd door het gemeentebestuur) of door middel van software in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voorzien in artikel 56 J sexdecies van Bijlage IV bij het Algemeen Belastingwetboek of een boekhouding hebben in overeenstemming met de artikelen L. 123-12 tot L. 123-17 van het Wetboek van Koophandel of met artikel 286-I-3 ° van het Algemeen Belastingwetboek.

  1. KIMBERLEY-PROCES

Het bedrijf verbindt zich ertoe het Kimberley Process-certificatieschema te respecteren. Dit proces definieert de voorwaarden voor het beheersen van de productie van en de handel in ruwe diamant.

In overeenstemming met de Europese verordening nr. 2368/2002 van 20 december 2002 tot implementatie van het Kimberley-procescertificeringssysteem voor de handel in ruwe diamanten, zijn diamanten die door het bedrijf worden geleverd afkomstig van legitieme bronnen die niet betrokken zijn bij de financiering van gewapende conflicten zoals het bestaat in Angola, Sierra Leone en de Democratische Republiek Congo. Dit criterium is een van de selectiepunten voor onze leveranciers.

Het bedrijf verkoopt via zijn site alleen echte, natuurlijke en internationaal gecertificeerde diamanten, evenals edelstenen en halfedelstenen van natuurlijke oorsprong.

 1. PRIJS VAN PRODUCTEN

De prijs van de artikelen is in euro's, inclusief alle belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het toepasselijke btw-tarief is het tarief dat van kracht is inNederland op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het btw-tarief wordt automatisch weerspiegeld in de prijs van de producten.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de verkoopprijzen in haar catalogi op elk moment te wijzigen. De verkoopprijs die wordt behouden voor de aankoop van een product of dienst komt overeen met de prijs die online is aangegeven en gevalideerd door de klant op het moment van de definitieve registratie van zijn bestelling op de site (behalve typefouten), in overeenstemming met de bepalingen. Van artikel 7 hieronder.

In het geval van een fout in de weergave van de prijs van het product op de site, ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen door het bedrijf, kan het genoemde product niet worden geleverd. De klant wordt per e-mail geïnformeerd. Hij zal daarom worden uitgenodigd om zijn aankoop te vernieuwen tegen de gecorrigeerde prijs, als hij dat wenst. Anders wordt elke bestelling automatisch geannuleerd.

De bezorgkosten en de invoerkosten van de artikelen (belastingen en douanerechten) zijn de verantwoordelijkheid van de Klant, behalve zoals uit de beschrijving van het product op de Site volgt dat de bezorgkosten inbegrepen zijn in de verkoopprijs.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 121-19 van de consumentenwet, ontvangt de klant bij levering voor elk van de artikelen een schriftelijke bevestiging van de betaalde prijs, met vermelding van de prijs van de artikelen, de bezorgkosten en de invoerkosten. indien van toepassing.

 1. SLUITING VAN EEN VERKOOPCONTRACT - AANVAARDING VAN HET AANBOD

In het geval van de verkoop van een product dat op de Site wordt aangeboden, worden deze AV geacht in werking te treden op de datum waarop de bestelling online wordt geplaatst.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 1369-2 van het Burgerlijk Wetboek, zal de Klant de mogelijkheid hebben om, alvorens zijn bestelling definitief te bevestigen, de details van zijn bestelling en de totale prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren, alvorens dit te bevestigen om zijn bestelling uit te drukken. definitieve en definitieve aanvaarding (zogenaamd "dubbelklik" -systeem, waarbij de laatste klik "aanvaarding" wordt gelijkgesteld met de handgeschreven handtekening waarnaar wordt verwezen in artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek en de moeite waard om het contract te sluiten).

Vanaf het moment dat de klant zijn bestelling heeft gevalideerd met de “acceptatieklik”, zal het bedrijf de ontvangst ervan onverwijld en elektronisch bevestigen. De aanvaarding van de Klant wordt dan als onherroepelijk beschouwd en kan alleen in twijfel worden getrokken in de gevallen die uitputtend voorzien in de artikelen 9, 12 en 13 van deze AV..

Met betrekking tot het bedrijf wordt de verkoop echter pas als definitief beschouwd na ontvangst van de betaling van de volledige prijs inclusief belasting van de bestelling door de klant. Na ontvangst van deze betaling of uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door het bedrijf, zal het bedrijf de klant een orderbevestiging sturen waarin de verzending van de artikelen wordt gespecificeerd.

In geval van een voorraadtekort op het moment van ontvangst van de volledige betaling, kan de bestelling door het Bedrijf worden geannuleerd, in welk geval de reeds betaalde bedragen aan de Klant worden terugbetaald, zonder dat het Bedrijf hiervoor aansprakelijk is.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 122-1 van de consumentenwet, heeft het bedrijf het recht om elke abnormale bestelling of bestelling die te kwader trouw is geplaatst, te weigeren, evenals in geval van in gebreke blijven van een van zijn leveranciers of van geweld. overmacht. Bovendien heeft het bedrijf het recht om elke bestelling te weigeren van een klant met wie er een geschil is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

 1. BESTELPROCES AANGEPASTE ITEMS

Het bedrijf biedt een aanbod op maat voor bepaalde producten. De bijzondere voorwaarden van dit artikel 8 zijn van toepassing op alle verkopen van aldus gepersonaliseerd en op afstand afgesloten artikelen. Alle bepalingen van de AV die niet zijn gewijzigd door deze bijzondere voorwaarden, blijven van toepassing.

Met "gepersonaliseerde items" of "personalisatie", betekent het bedrijf elk item dat is aangepast om beter te voldoen aan de verwachtingen van de klant, evenals elk product dat door deze laatste is gemaakt als onderdeel van de service "Creëer uw juweel", deze omvatten ook diamanten D-kleur en IF-zuiverheidsparameters toegankelijk op de site.

De bestelling van gepersonaliseerde artikelen wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7 hierboven.

Met betrekking tot de bestelling van aldus gepersonaliseerd artikelen door het Bedrijf op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing:

 • de beschrijving van het artikel dat door de klant is gepersonaliseerd, wordt aan het einde van het bestelproces op de site gedetailleerd. Personalisatie wordt pas uitgevoerd nadat deze expliciet door de klant is geaccepteerd door de tweede klik genaamd “acceptatieklik” aan het einde van de online bestelling, na de presentatie van het productpersonalisatieoverzicht.

 • Gezien hun gepersonaliseerde karakter, kunnen genoemde gepersonaliseerde artikelen niet worden geretourneerd, terugbetaald of geruild. Geen enkele herroepingstermijn kan de klant ten goede komen. Bijgevolg zijn de bepalingen van artikel 9 hieronder niet van toepassing op gepersonaliseerde artikelen, ongeacht de gebruikte personalisatiedienst. Niettegenstaande het voorgaande blijft de klant profiteren van de garanties voorzien in artikelen 12 en 13 van deze AV.

 1. HERROEPINGSRECHT / TEVREDEN OF TERUGBETALING

Het bedrijf wil dat zijn klanten hun herroepingsrecht zoals voorzien in artikel L. 121-1 van de consumentencode onder de beste voorwaarden kunnen uitoefenen.

Deze herroepingstermijn begint pas te lopen vanaf de dag van ontvangst van het product door de klant.

Zo kan de Klant de geleverde producten binnen veertien (14) dagen na de datum van ontvangst retourneren, in hun originele verpakking, compleet (dozen, accessoires, beschermingen, boekje, garantie, enz.) En vergezeld van de naar behoren ingevulde retourbon. , evenals een kopie van de factuur, het geheel teruggestuurd door de Klant naar het adres vermeld in artikel 3.

Het is aan de klant om het bewijs van deze retourzending te leveren, wat inhoudt dat de producten aangetekend moeten worden geretourneerd of op een andere manier met vermelding van een bepaalde datum, waarbij het risico van retourzending als zodanig voor rekening van de klant blijft.

De klant krijgt de volledige prijs van zijn bestelling terugbetaald onder voorbehoud van het herroepingsrecht, inclusief bezorgkosten.

Gezien de aard en waarde van de producten die door de Site worden verkocht, wordt de Klant uitdrukkelijk geïnformeerd dat de terugbetalingstermijn van de bestelling veertien (14) dagen zal bedragen vanaf de datum van ontvangst door het Bedrijf van het geretourneerde product.

Bovendien heeft de Klant, afgezien van het herroepingsrecht dat inherent is aan de Klant, zoals hierboven gedefinieerd, de mogelijkheid om de bestelde producten te retourneren tot het verstrijken van een periode van dertig (30) dagen na hun levering, als hij niet tevreden is, en dit tegen vergoeding of omruiling van het product.

De Klant wordt er niettemin van op de hoogte gebracht dat hij niet zal kunnen profiteren van deze periode van dertig (30) dagen met betrekking tot een product dat te koop wordt aangeboden of onderhevig is aan een promotionele verkoop. In dat geval kan alleen het herroepingsrecht en de wettelijke termijn worden toegepast. Opruimingsdiamanten van 2 karaat en meer worden niet terugbetaald of omgeruild.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld door de Klant, worden de bankgegevens voor terugbetaling beschouwd als identiek aan die vermeld bij het plaatsen van de eerste bestelling.

De terugbetaling van producten die tegen de gefactureerde prijs worden geretourneerd, zal dus, afhankelijk van de betalingswijze van de producten, plaatsvinden door creditering op de bankrekening van de klant die overeenkomt met de bankkaart die voor de betaling is gebruikt, of door overschrijving op de bankrekening van de klant, in de veertien (14) dagen volgend op de datum van ontvangst door het Bedrijf van de geretourneerde producten.

Producten die onvolledig, bedorven, beschadigd, versleten, vervuild of in een andere staat worden geretourneerd die redelijkerwijs zouden suggereren dat het product is gebruikt of gedragen, zullen niet worden terugbetaald of geruild en zullen op hun kosten per post naar de klant worden teruggestuurd.

 1. Betaling

De klant kan zijn bestellingen plaatsen en betalen:

 • met kredietkaart: door de volledige prijs inclusief belasting van zijn bestelling te betalen aan het einde van het bestelproces, wordt het bedrag gedebiteerd na validatie van de bestelling en in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van de bankkaart van de Klant. Zonder betaling zal de verkoop niet perfect zijn en kan het product niet verzonden worden.
 • Per bankoverschrijving: in dit geval is het noodzakelijk om contact op te nemen met ons team om de details van de bankgegevens van het bedrijf te verkrijgen en elke referentie die in de overschrijving moet worden vermeld voor een perfecte identificatie.

Elke laattijdige betaling, die niet leidt tot de beëindiging van de verkoop, leidt tot boetes voor te late betaling van 1.5 keer het wettelijke tarief dat op dat moment van kracht is en van toepassing is vanaf de dag van het sluiten van het verkoopcontract.

In geval van weigering van autorisatie van betaling met bankkaart, in geval van wanbetaling in het algemeen en in geval van fraude, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om de verkoop eenzijdig te beëindigen.

 1. Levering

De klant wordt bij het plaatsen van de bestelling op de hoogte gebracht van de leverdatum van het bestelde product. Als de Site de leveringsdatum niet kan bepalen, zal deze levering plaatsvinden binnen een termijn van maximaal 30 (dertig) dagen vanaf de datum van definitieve validatie van de bestelling en / of de betaling ervan aan het Bedrijf.

Producten die op de site zijn gekocht, kunnen worden afgeleverd in EuropeesNederland. Voor bestemmingen buiten dit gebied wordt de klant verzocht contact op te nemen met de klantenservice.

De levering gebeurt altijd op het adres dat door de klant is opgegeven en wordt meestal uitgevoerd door La Poste op initiatief van het bedrijf, afhankelijk van de verkochte producten.

Indien de klant afwezig is tijdens de levering, zal een visitekaartje in zijn brievenbus worden achtergelaten om hem uit te nodigen zijn pakket op zijn postkantoor of bij de vervoerder af te halen.

De levering wordt als effectief beschouwd bij de eerste aanbieding van de goederen op het afleveradres dat door de klant is opgegeven bij de bestelling en gevalideerd tijdens de betaling.

De levering van de goederen zal alleen plaatsvinden na ondertekening door de ontvangende klant van een leveringsbon.

De Klant heeft de verplichting om de staat van de verpakking en de conformiteit van de geleverde goederen te controleren op het moment van levering, alvorens de leveringsbon te ondertekenen.

Elke afwijking met betrekking tot de levering (schade, ontbrekend product ten opzichte van de afleveringsbon, beschadigd pakket, kapotte producten, geopende verpakking, enz.) Moet nauwgezet en dwingend op de afleveringsbon worden vermeld in de vorm van "handgeschreven reserves", vergezeld van de handtekening van de Klant met de datum.

De Klant moet het bestaan ​​van deze anomalie ook bevestigen door de vervoerder binnen twee werkdagen na de leveringsdatum een ​​aangetekende brief te sturen met de genoemde klachten.

De klant moet een kopie van deze brief per fax, post of e-mail naar het bedrijf sturen via de contactgegevens van de klantendienst vermeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden. De contactgegevens van de vervoerder staan ​​op de afleverbon.

Indien deze formaliteiten niet op tijd worden vervuld, worden de producten geacht te voldoen en aanvaard te zijn door de Klant.

 1. KLACHTEN

De Klant dient ervoor te zorgen dat de hem geleverde producten overeenstemmen met zijn bestelling.

In het geval dat de geleverde producten niet voldoen aan zijn bestelling, moet de Klant het Bedrijf binnen dertig (30) werkdagen na levering per aangetekende brief op de hoogte brengen. Elke klacht die na deze periode wordt ingediend of ingediend bij een andere brief dan een aangetekende brief, kan worden afgewezen.

 1. GARANTIES EN KLANTENSERVICE
  1. CONTRACTUELE GARANTIE

De Vennootschap garandeert dat de geleverde diamanten in overeenstemming zijn met de bijbehorende certificaten.

Het bedrijf stemt ermee in om ogenschijnlijk defecte sieraden die binnen een periode van 2 (van hen)jaren vanaf levering, op voorwaarde dat het door de klant geclaimde gebrek niet het gevolg is van:

 • abnormaal of oneigenlijk gebruik,
 • normale slijtage of veroudering,
 • een accidentele gebeurtenis of, meer in het algemeen, een externe oorzaak (zoals de tussenkomst van een niet-geautoriseerde derde partij op het product).
  1. JURIDISCHE GARANTIES

Niettegenstaande de garantievoorwaarden waarnaar hierboven wordt verwezen, die aan de klant worden gegeven bij het geleverde artikel, zijn de producten die door het bedrijf worden verkocht onderhevig aan de garantievoorwaarden bepaald door de wet:

Herinnering aan de artikelen L .211-4, L. 211-5 en L. 211-12 van de consumentenwet, en aan de artikelen 1641 en 1648, eerste alinea, van het burgerlijk wetboek:

Artikel L. 211-4 van de consumentenwet:

“De verkoper is verplicht om goederen te leveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Het reageert ook op elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer dit hem door het contract is opgelegd of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. ​

Artikel L. 211-5 van de consumentenwet:

"Om in overeenstemming te zijn met het contract, moet het goed:

1 ° geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing:
• overeenstemmen met de beschrijving van de verkoper en de kwaliteiten bezitten die deze aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een staal of model;
• de kwaliteiten presenteren die een koper gerechtvaardigd mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2 ° Of de kenmerken hebben die in onderling overleg tussen de partijen zijn bepaald of geschikt zijn voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt nagestreefd, onder de aandacht van de verkoper worden gebracht en die deze heeft aanvaard. ​

Artikel L. 211-12 van de consumentenwet:

“De actie als gevolg van het gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na levering van de goederen. ​

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek:

"De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte artikel die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de koper het niet heeft verworven, of een lagere prijs zou hebben gegeven. , als hij ze had gekend. ​

Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, eerste lid:

“De actie die het gevolg is van verborgen gebreken, moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. ​

Vergoeding voor de gevolgen van een verborgen gebrek, wanneer het is bewezen, omvat volgens de jurisprudentie:

- ofwel de volledig gratis reparatie van het artikel, inclusief arbeidskosten,

- hetzij de vervanging ervan, hetzij de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de prijs in het geval dat het artikel volledig onbruikbaar is,

- en vergoeding van eventuele schade aan personen en eigendommen door het defect van het artikel.

Van zodra het vermeld wordt in de beschrijving van het betreffende product op de Site, kan de Klant genieten van een specifieke garantie (de zogenaamde "commerciële garantie"), waarvan de duur wordt vermeld op de garantiekaart die bij het betreffende product werd verstrekt.

De uitvoering van deze specifieke garantie veronderstelt de teruggave door de Klant van de naar behoren ingevulde garantiekaart en het gebruik van het product onder normale omstandigheden zoals gespecificeerd op de Site of in de documenten die het product vergezellen.

Voor zover van toepassing veronderstelt de uitvoering van de garantie de teruggave van het product door de Klant onder dezelfde voorwaarden als vermeld in artikel 9 van deze AV.

Onder voorbehoud van de naleving van deze formaliteiten door de Klant die geniet van de commerciële garantie, verbindt de Vennootschap zich ertoe om ofwel het geleverde product te herstellen, ofwel om het te vervangen indien de herstelling onmogelijk of buitensporig duur is, ofwel om de Klant zo snel mogelijk volledig terug te betalen. , op kosten van het Bedrijf en naar keuze van de Klant wanneer een keuze mogelijk is.

In geval van omruiling van het product, kan het omruilproduct alleen betrekking hebben op een product dat strikt identiek is aan het oorspronkelijk door de klant bestelde product. Gebeurt dit niet, dan profiteert de klant van de vervanging van het gekochte product door een soortgelijk product wanneer het oorspronkelijk gekochte product niet langer beschikbaar is.

  1. EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendomsoverdracht (en eventueel daaraan verbonden recht of verplichting) van de producten aan de Klant vindt plaats op het moment van betaling van de volledige prijs en in ieder geval bij het einde van de levering, conform de bepalingen ter zake. in termen van artikel 11 hierboven.

 1. Aansprakelijkheid

De aangeboden producten zijn gecertificeerd om te voldoen aan de huidige Nederlandsee wetgeving. Het bedrijf kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de sieraden worden geleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden en methoden zijn om sieraden in te voeren en om hieraan te voldoen.

Bovendien is de klant volledig verantwoordelijk voor toegang tot de site buiten het Nederlandsee grondgebied. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te voldoen aan de lokale wetgeving van het land van aansluiting.

De uitvoering door de Vennootschap van alle of een deel van haar verplichtingen wordt opgeschort in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou belemmeren of vertragen. Worden in het bijzonder als zodanig beschouwd en zonder dat deze lijst uitputtend is, oorlog, rellen, opstand, sociale onrust, allerlei soorten stakingen, enz. in overeenstemming met de definitie van de jurisprudentie, evenals de leveringsproblemen van de Vennootschap die daaruit voortvloeien.

Het bedrijf zal de klant binnen zeven (7) dagen nadat deze zich heeft voorgedaan op de hoogte stellen van een dergelijke toevallige gebeurtenis of overmacht. In het geval dat deze opschorting langer duurt dan een periode van vijftien (15) dagen, kan de klant een vervangend product kiezen tegen een prijs die gelijk is aan zijn aankoop, of de huidige bestelling annuleren. In het laatste geval wordt het terugbetaald onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 9 van deze AV.

In ieder geval het bedrijf niet in staat zal zijn om zich aansprakelijk te stellen vanwege winstderving, commerciële verliezen, verlies van gegevens of winstderving of enige andere schade die de Klant zou lijden.

De hierboven vermelde aansprakelijkheidsbeperking van het Bedrijf is niet van toepassing in geval van grove nalatigheid van het Bedrijf, in geval van lichamelijk letsel of aansprakelijkheid voor defecte producten.

 1. BESCHERMING VAN HET PRIVÉLEVEN

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​elektronisch bestand aan te maken met de persoonlijke gegevens van zijn klanten. Wanneer een nieuwe klant een bestelling plaatst, wordt deze databank verrijkt met informatie die op hem betrekking heeft, waardoor hij beter aan zijn verwachtingen kan voldoen en de assistentie van de klantenservice kan vergemakkelijken.

Deze databank werd gedeclareerd in overeenstemming met de vereisten van de “Informatique et Libertés” wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004.

In het geval dat de Klant ermee instemt om individuele gegevens van persoonlijke aard mee te delen, heeft hij dan een individueel recht op toegang, intrekking en rectificatie voorzien door de Wet Bescherming Persoonsgegevens en kan hij in dit verband de gegevens laten verwijderen. dat niet langer relevant is, in het bijzonder door een schriftelijk verzoek te richten aan de Vennootschap via de contactgegevens vermeld in artikel 3.

Afhankelijk van de keuzes die zijn gemaakt bij het aanmaken of raadplegen van hun persoonlijke gegevens bij de klantenservice, kan de klant ervoor kiezen om aanbiedingen van het bedrijf te ontvangen of per e-mail op de hoogte te worden gehouden van specifieke handelingen. Als een klant deze aanbiedingen niet langer wenst te ontvangen, kan hij er op elk moment om vragen door te klikken op een elektronische link die beschikbaar is in de e-mails die voor dit doel worden verstrekt, of door contact op te nemen met de klantenservice van het bedrijf op de coördinaten vermeld in artikel 3. .

 1. Intellectuele eigendom

De site en al zijn elementen, documenten en andere gegevens die erop verschijnen (hierna "de inhoud" genoemd), zowel visueel als audio, worden beschermd door de intellectuele eigendomswetgeving die op dit gebied van toepassing is, afhankelijk van of het handelsmerken zijn, of het nu gaat om of niet ze zijn als zodanig geregistreerd, handelsnamen of andere onderscheidende tekens, copyright, naburige rechten, sui generis rechten, modelrechten, patenten en handelsgeheimen.

Elk gebruik van de site of enige inhoud voor een ander doel dan toegestaan ​​in het kader van deze algemene voorwaarden en zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf vormt een schending van de rechten van het bedrijf:

 • Elke gebruiker mag geen toegang krijgen tot enige inhoud of enig ander element van de site en deze gebruiken en / of reproduceren in een andere context dan die van privé en niet-commercieel gebruik,
 • de Site en enige Inhoud mag op geen enkele manier worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, aangepast, verzonden, gedistribueerd of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, behalve met de dwingende toepasselijke wettelijke toestemming.
 1. GESCHILLEN - TOEPASSELIJK RECHT

Deze AV zijn onderworpen aan de Nederlandsee wetgeving.

Elk geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze AV en de gevolgen daarvan, valt onder de exclusieve jurisdictie van de Nederlandsee rechtbanken. Hetzelfde geldt voor alle koopovereenkomsten op afstand waarop deze AV van toepassing zijn.

De ongeldigheid van enige clausule van deze AV kan niet leiden tot annulering ervan in zijn geheel. Alleen de genoemde clausule komt te vervallen, de overige bepalingen blijven van kracht.

Ten slotte betekent het feit dat de Vennootschap niet van plan is om op een bepaald moment een beroep te doen op de bepalingen van deze AV, niet dat de Vennootschap van plan is om er definitief afstand van te doen.